Shot_Y-2_prv.jpg

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

Zwracamy szczególną uwagę na kwestie etyczne, społeczne oraz środowiskowe podczas wykonywania naszych uprawnień inwestycyjnych.

W ramach naszej polityki społecznie odpowiedzialnego inwestowania, Montagu zawsze bierze pod uwagę czynniki etyczne, społeczne i środowiskowe oraz kwestie związane z ładem korporacyjnym podczas realizacji procesu inwestycyjnego. Czynniki te oceniane są dla każdej spółki w portfelu zarówno na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, jak i w ramach bieżącego zarządzania inwestycjami i monitorowania portfela.

Doceniamy rosnące zainteresowanie naszych inwestorów tymi zagadnieniami i uruchomiliśmy program, który udoskonali nasz proces podejmowania decyzji i zarządzania inwestycjami w fazie przejęcia i na przestrzeni całego cyklu życiowego inwestycji oraz uzupełni naszą standardową strategię inwestycyjną o najlepsze branżowe praktyki.

Montagu niezmiennie uważa, że rolą społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest powiększanie i ochrona wartości dla naszych inwestorów. Cele naszego planu to nie tylko minimalizowanie ryzyka związanego z czynnikami środowiskowymi i społecznymi oraz ładem korporacyjnym na poziomie poszczególnych spółek znajdujących się w portfelu oraz zarządzanie tym ryzykiem, ale także identyfikowanie możliwości i wykorzystywanie ich w celu powiększania wartości dla inwestorów.

W ramach naszej dbałości o etyczne i odpowiedzialne inwestowanie, spółka Montagu podpisała zobowiązanie do przestrzegania ogłoszonych przez ONZ Zasad odpowiedzialnego inwestowania”.

ESG Report: March 2019

View our SRI policy

SRI policy

Oświadczenie w sprawie współczesnego niewolnictwa oraz handlu ludźmi