Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez Montagu Private Equity LLP. Zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, w tym, w szczególności, z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE 2016/679). Niniejsza polityka prywatności w sieci (zwana dalej „Polityką”) objaśnia sposób, w jaki Montagu Private Equity LLP, Montagu Private Equity Associates LLP, Montagu Private Equity SAS, Montagu Private Equity Sp. z o.o., Montagu Private Equity GmbH i Montagu Luxembourg S.à r.l (dalej łącznie: „Montagu” lub „my”) gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące zatrudnienia oraz inne dane identyfikacyjne (zwane dalej „danymi osobowymi”), sposoby wykorzystywania i zabezpieczenia tych danych oraz przysługujące Ci prawa dotyczące tych danych.

 

Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie (lecz nie część) ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej, które można znaleźć tutaj.

 

Treść niniejszej Polityki może od czasu do czasu ulegać zmianie.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt w dowolnej formie wskazanej w części pt. „Kontakt z nami” poniżej.

 

Kogo dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka ma zastosowanie dla wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe zgromadzone przez nas podczas odwiedzin na stronie internetowej lub inne dane osobowe udostępnione Montagu lub pozyskane w ramach naszej bieżącej działalności są przez nas przetwarzane.

 

Jakie dane osobowe możemy gromadzić?

 • Twoje podstawowe dane: Możemy prosić Cię o podanie określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko (w tym przedrostek lub tytuł), płeć, wiek czy data urodzenia na potrzeby realizacji celów i zadań wskazanych w niniejszej Polityce, w tym, między innymi, abyśmy mogli przekazywać Ci informacje, odpowiadać na Twoje ewentualne pytania, oferować Ci nasze usługi w związku z naszą obecną (lub potencjalną) współpracą z Tobą lub spółką, którą reprezentujesz.
 • Dane kontaktowe: Możemy prosić Cię o podanie danych kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej czy numer telefonu, na potrzeby realizacji celów i zadań wskazanych w niniejszej Polityce, w tym, między innymi, abyśmy mogli odpowiadać na Twoje ewentualne pytania.
 • Dane pozyskiwane automatycznie: Możemy także gromadzić określone informacje na Twój temat w sposób automatyczny podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (przy użyciu „ciasteczek” lub podobnych technologii), włącznie z informacjami dotyczącymi Twojego komputera, oprogramowania i adresu IP. Te dane pozwalają nam szacować liczbę użytkowników naszej strony i schematy korzystania ze strony oraz gromadzić informacje na temat Twoich preferencji, abyśmy mogli dostosować naszą stronę internetową do Twoich indywidualnych zainteresowań i rozpoznać Cię podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Te dane mogą być przechowywane i wykorzystywane do celów administracyjnych, na potrzeby monitorowania lub w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących aktywności i zachowań użytkowników strony.
 • Dane z innych źródeł: Możemy także gromadzić informacje z innych źródeł, w tym ze źródeł dostępnych publicznie lub od agencji rekrutacyjnych reprezentujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Niniejsza strona internetowa może korzystać z zewnętrznych usług analitycznych, takich jak Google Analytics. Dostawcy takich usług pomagają nam analizować sposób, w jaki użytkownicy, w tym Ty, korzystają z naszej strony internetowej. Dane pozyskane do tego celu w sposób automatyczny będą udostępniane tym usługodawcom lub gromadzone bezpośrednio przez nich. Informacje dotyczące odmowy udostępniania danych Google Analytics można znaleźć tutaj.

Przed pozyskaniem jakichkolwiek Twoich danych osobowych przy pomocy „ciasteczek”, zawsze prosimy Cię o zgodę. Jeżeli uznasz, że nie chcesz dłużej pozwalać Montagu na zapisywanie „ciasteczek” na Twoim komputerze, możesz wyłączyć obsługę „ciasteczek” w ustawieniach swojej przeglądarki. Instrukcję wyłączenia obsługi „ciasteczek” znajdziesz na stronie pomocy Twojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi „ciasteczek” może być jednak uniemożliwić dostęp do niektórych części lub funkcji naszej strony internetowej.  Nasze systemy generują „ciasteczka”, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, chyba, że wyłączysz obsługę „ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

 • wykonanie postanowień zawartej z Tobą umowy;
 • identyfikacja i nawiązanie kontaktu z Tobą;
 • weryfikacja podanych przez Ciebie informacji;
 • odpowiadanie na Twoje ewentualne pytania i prośby;
 • zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw;
 • obsługa spraw związanych z Twoimi inwestycjami oraz obsługa Twoich zleceń;
 • przekazywanie Ci informacji na temat naszych funduszy i innych usług;
 • prowadzenie badań rynkowych oraz poszukiwanie możliwości udoskonalenia naszych usług (w tym przy użyciu Google Analytics);
 • przekazywanie Ci aktualnych informacji o działaniu i rozwoju naszej strony internetowej;
 • oferowanie i doskonalenie naszych usług;
 • zapobieganie prawdopodobnym i poważnym szkodom dotyczącym osób lub mienia;
 • realizowane naszego prawnie uzasadnionego interesu (szczegółowo opisanego poniżej) oraz
 • zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa, regulacjami i innymi wymogami.

 

Jaka jest podstawa prawna wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać na następującej podstawie:

 • w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu Montagu i innych podmiotów, w tym, w szczególności: w celu wykonywania czynności związanych z funduszami na potrzeby inwestorów (lub potencjalnych inwestorów), przy zakupie (lub analizie możliwości zakupu) spółek do portfeli oraz współpracy z zespołami zarządzającymi inwestycjami, w celu utrzymania obecnych (lub potencjalnych) relacji biznesowych z podmiotami zewnętrznymi, na potrzeby zarządzania relacjami pracowniczymi lub członkowskimi osób, których dane dotyczą z naszą organizacją czy też przy ocenie kandydatów do pracy.
 • w celu zapewnienia zgodności z określonymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi (takimi jak obowiązki związane z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy lub analizami due diligence w ramach procedur „Poznaj swojego klienta”) lub
 • na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 • spółkom należącym do naszej grupy oraz naszym podmiotom powiązanym (włącznie z przekazywaniem danych osobowych tym podmiotom, gdy to uzasadnione);
 • zewnętrznym podmiotom przetwarzającym działającym w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług związanych z technologiami informatycznymi, projektowaniem stron internetowych, rozwiązaniami technicznymi, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem i analizami (w tym poprzez Google Analytics, Google (więcej informacji na temat danych, do których Google może mieć dostęp znajdziesz tutaj;
 • innym podmiotom zewnętrznym (np. organom regulacyjnym, organom ścigania) występującym w roli organów kontrolnych;
 • usługodawcom, doradcom i agentom wspomagającym nas w naszej bieżącej działalności na mocy zawartych z nimi umów zobowiązujących do zachowania poufności i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa; oraz
 • innym podmiotom zewnętrznym w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą (w tym w postaci zagregowanego lub zanonimizowanego zbioru danych).

 

Na naszej stronie internetowej znajdują się odnośniki do innych stron, które do nas nie należą ani nie są przez nas zarządzane. Te strony internetowe mogą wykorzystywać narzędzia do zautomatyzowanego gromadzenia informacji dotyczących Twojego korzystania ze stron www. Takie informacje podlegają polityce lub zasadom prywatności podmiotów zarządzających tymi stronami.

 

Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia Twoich informacji w przypadku udostępniania ich innym podmiotom znajdziesz w części pt. „Ochrona Twoich danych osobowych”.

 

Przekazywanie danych do innych krajów

Po otrzymaniu od Ciebie danych osobowych, możemy przechowywać je w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w miejscach, w których obowiązujące przepisy ochrony danych mogą nie zapewniać porównywalnego poziomu ochrony. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie działania w kierunku zapewnienia, by Twoje dane były chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

Ochrona Twoich danych osobowych

Stosujemy szereg różnych środków bezpieczeństwa i technologii pomagającym nam w zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, modyfikowaniem lub uszkodzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności i ochrony danych. Przykładowo, w przypadku przekazywania danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, przeprowadzamy rygorystyczną selekcję usługodawców zgodnie z naszą polityką i procedurami oraz zobowiązujemy każdego zewnętrznego usługodawcę do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, takich jak obowiązek zachowania poufności danych osobowych czy wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

 

Pomimo naszej należytej staranności i środków bezpieczeństwa, istnieje ryzyko, że dane przesyłane przez Internet i przechowywane w formie elektronicznej mogą zostać przechwycone lub mogą dostać się w posiadanie osób trzecich. 

 

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celu, na potrzeby którego są przetwarzane. Przykładowo, jeżeli podasz nam swoje dane w związku z potencjalną inwestycją, będziemy przechowywać takie dane tak długo, jak to niezbędne, by świadczyć Co nasze usługi oraz, po zakończeniu świadczenia usług, by obsługiwać lub reagować na Twoje reklamacje, zapytania lub problemy. Te dane mogą być przechowywane także w celu dalszego doskonalenia naszych usług na Twoją korzyść oraz wysyłania Ci wyłącznie informacji i materiałów marketingowych, które mogą być dla Ciebie faktycznie przydatne. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane osobowe gdy to konieczne w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniowym dotyczącym Montagu.

 

Przechowywane dane będziemy aktywnie przeglądać i usuwać lub, w niektórych przypadkach, anonimizować, gdy ich dalsze przechowywanie przestanie być uzasadnione powodami prawnymi lub biznesowymi.

 

Twoje prawa

Możesz:

 • zadawać Montagu pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zażądać kopii Twoich danych osobowych;
 • zażądać sprostowania i/lub usunięcia Twoich danych osobowych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 • zażądać wydania danych osobowych przekazanych Montagu lub ich przekazania innej organizacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
 • wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego w przypadku naruszenia praw związanych z prywatnością lub strat związanych z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw lub masz wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Montagu, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w poniższej części pt. „Kontakt z nami”.

 

Więcej informacji na temat Twoich praw i procedury składania skarg do ICO znajdziesz na stronie internetowej ICO pod adresem www.ico.org.uk.

 

Zawsze, gdy prosimy o udostępnienie nam danych osobowych, możesz odstąpić od tego kroku. Jeżeli wyrazisz swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją decyzję, chyba, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli wyrazisz swój sprzeciw, a my zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, może to oznaczać brak możliwości wykonania czynności niezbędnych do osiągnięcia celu przetwarzania opisanego w części pt. „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?” powyżej.

 

 

Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub żądania związane z niniejszą polityką lub Twoimi danymi osobowymi, jakie przechowujemy lub potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz pod adres [standardowy adres poczty elektronicznej Montagu] lub skontaktuj się z: Specjalista ds. zgodności (HR@montagu.com) Montagu Private Equity LLP

2 More London Riverside

Londyn

SE1 2AP

WIELKA BRYTANIA  

 

Poniższe spółki są administratorami Twoich danych osobowych i są odpowiedzialne za gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi standardami prywatności i obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

Montagu Private Equity LLP

2 More London Riverside

Londyn

SE1 2AP

WIELKA BRYTANIA

 

Montagu Private Equity Associates LLP

2 More London Riverside Londyn SE1 2AP

WIELKA BRYTANIA

 

Montagu Private Equity SAS

41, avenue George V

75008 Paryż

Francja

 

Montagu Private Equity Sp. z o.o.

Aleje Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa

Polska

 

Montagu Private Equity GmbH

Junghofstraße 22/24

60311

Frankfurt nad Menem

Niemcy

 

Montagu Luxembourg S.à r.l

Airport Center Building

3rd Floor

5 Heienhaff

L-1736

Senningerberg

Luksemburg

Maj 2018 r.